Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de prevenció alien i vigilància de la salut

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/0014-00
CPV: 85000000 - Servicios de salud y asistencia social
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 30.180,00 Euros
IVA: 2.589,30 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 32.769,30 Euros
Sistema de determinació del preu: preu unitari
Valor estimat del contracte: 66.396,00 Euros
Durada del contracte: 3 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 298KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 125KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/08/2017
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 02/08/2017 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 15/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 21/09/2017

Adjudicació

Adjudicatari: PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S L U
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57383481
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 24.903,15 Euros
IVA: 1.799,56 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 26.702,71 Euros
Data de l'adjudicació: 25/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4
Document d'adjudicació (PDF de 140KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 180KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 194KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 26/10/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 27/10/2017 fins a 13/11/2017

Formalització

Adjudicatari: PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.U.
Data de formalització del contracte: 30/10/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 24.903,15 Euros
IVA: 1.799,56 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 26.702,71 Euros
Data d'inici: 01/11/2017
Data prevista d'acabament: 01/11/2020

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Adjudicacions (PDF de 122KB)  
Formalitzacions (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears