Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Contracte privat centralitzat de serveis de mediació i assesorament previes a la formalització de contractes d'assegurances privades de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CC 4/2017 CC
CPV: 66519310 - Servicios de asesoramiento en materia de seguros
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 0,01 Euros
Valor estimat del contracte: 5.259.227,60 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1876KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 386KB)  
Annex I (PDF de 687KB)  
Annex II (PDF de 1342KB)  
Annex III (PDF de 86KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10694/597924/licitacio-del-contr...
Data: 10/08/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-B-2017-47699.pdf
Data: 07/08/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294783-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 28/07/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 15/09/2017 a les 14.00 h

Més informació

Los interesados en obtener los documentos anexos en otro formato, deben solicitarlo a través del correo electrónico de la Central de Contratación: centraldecontractacio@caib.es.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 60KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears