Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació execució de les obres de rehabilitació de 178 habitatges de promoció pública al Polígon de Llevant.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.152.311,79 Euros
IVA: 80.661,83 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.232.973,62 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 305KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 364KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010050/mp108.pdf
Data: 30/03/2010
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010033/p35.pdf
Data: 27/02/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/04/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2010 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 20/04/2010
Data d'obertura de proposicions: 20/04/2010
Data d'obertura de proposicions: 20/04/2010

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: GOMEZ QUINTERO CONSTRUCCIONES, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 30/04/2010

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: GOMEZ QUINTERO CONSTRUCCIONES, S.A.

Més informació

23/03/2010 Esmena documentació tècnica (estat de medicions). Ampliació terminis de presentació i obertura d'ofertes. Modificació plec i anunci 4109 BOIB 33, 27/02/2010.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic