Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació del manteniment del parc immobiliari de l'IBAVI a l'illa de Menorca.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
IVA: 4.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any prorrogable

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 198KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010033/mp35.pdf
Data: 27/02/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/03/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 30/03/2010 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/04/2010
Data d'obertura de proposicions: 07/04/2010
Data d'obertura de proposicions: 07/04/2010

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: M POLO, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 20/04/2010
Observacions: L'adjudicació s'ha efectuat de conformitat a la baixa ofertada per l'empresa adjudicatària del 17,01% sobre el Llibre de Preus de la construcció per l'any 2009, editat pel Col·legi Oficial d'Aparalledors i Arquitectes Técnics de Menorca.

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: M POLO, S.L.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic