Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Desenvolupament del programa UVAI per a alumnes de l'espectre autiste.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Cultura (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 5304
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 96.000,00 Euros
IVA: 15.360,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 111.360,00 Euros
Durada del contracte: curs escolar 2008/009

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 233KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 61KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008145/mp10.pdf
Data: 11/10/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 1
Data límit de presentació d'ofertes: 24/10/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): se comunicarà oportunament

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Associació de Pares de Nins Autistes de Balears (APNAB)
Data de l'adjudicació provisional: 13/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 54KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 45KB)  

Més informació

Advertit un error en el plec de clàusules administratives particulars (quadre de criteris objectius apartat B.2) relatiu a la titulació de logopedia (és diplomatura no llicenciatura) es valorarà a l'apartat de diplomatura en lloc de a l'apartat de llicenciatura. Es publicarà la rectificació d'error en el BOIB i s'amplia el termini de presentació de proposicions fins al dia 24 d'cotubre de 2008.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears