Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

A.T. prospecció subaquàtica arqueològica del Port Antic de Ciutadella

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 12/08
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 133.529,90 Euros
IVA: 21.364,78 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 154.894,68 Euros
Durada del contracte: 75 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 284KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008146/p17.pdf
Data: 16/10/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2008136
Data: 27/09/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 22/10/2008 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): S'avisarà oportunament per telèfon i fax a tots els licitadors
Data d'obertura de proposicions: S'avisarà oportunament per telèfon i fax a tots els licitadors

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: UTE ARQUEOLÍTIC TERRA SUB, S.L E INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS SUBACUATICAS S.L
Data de l'adjudicació provisional: 28/01/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 123KB)  

Adjudicació definitiva

Formalització

Adjudicatari: UTE ARQUEOLÍTIC TERRA SUB, S.L E INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS SUBACUATICAS S.L
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 93.470,93 Euros
IVA: 14.955,35 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 108.426,28 Euros

Més informació

S'ha detectat un error al plec de prescripcions tècniques (annex II del plec de clàusules administratives), i s'ha acordat publicar el nou plec modificat, així com ampliar el termini de presentació d'ofertes a dia 22 d'octubre de 2008.

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 120KB)  
Formalitzacions (PDF de 120KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears