Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contractació d'empresa/es de manteniment del parc d'habitatges de l'IBAVI a Mallorca.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Restringit
Tramitació: Ordinària
Altres conceptes: Pressupost anual garantit de 100.000 ¤
Oferta: baixa percentual damunt el Llibre de Preus de la Construcció pel 2009 més 15 % .

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 273KB)  
Documentació complementària (PDF de 579KB)  
Altres (PDF de 18KB)  
Correcció d'errades (PDF de 534KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010152/p91.pdf
Data: 21/10/2010
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010089/p40.pdf
Data: 12/06/2010
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010078/mp38.pdf
Data: 27/05/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/06/2010
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 14/06/2010 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 30/07/2010 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 03/09/2010

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: COIBSA, FERRATUR, SA., I CONTRUCCIONES ABISA SLU
Data de l'adjudicació provisional: 17/09/2010
Document d'adjudicació provisional (PDF de 580KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: COIBSA, FERRATUR, SA., I CONTRUCCIONES ABISA SLU

Més informació

01-06-10. S'afegeix plec de bases en llengua castellana i annex amb model de contracte. 04-06-10. Correcció errada material a l'apartat 4 de l'anunci (pressupost garantit 100.000 ¤). BOIB núm.. 89, 12-06-2010.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic