Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament i instal·lació d'equips WIFI a diversos centres de Menorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 005/2011
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 211.831,75 Euros
IVA: 38.129,72 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 249.961,47 Euros
Durada del contracte: 2 mesos i mig

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 548KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 195KB)  
Annex I (PDF de 84KB)  
Altres (PDF de 41KB)  
Correcció d'errades (PDF de 55KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97124-2011:TEXT:ES:HTML
Data: 28/03/2011
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/05/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 04/05/2011 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): (no pública) 13/05/2011 a les 9:30 h.
Data d'obertura de proposicions: (pública) 8/06/11 a les 10,00h Sala Gabinet Conseller, Conselleria d'Educació i Cultura 4ª planta
Data d'obertura de proposicions: (pública) 16/06/11 a les 13:30h. Sala de DG d'Universitat 3ª planta, bloc B. C/ d'Alfons el Magnànim

Adjudicació

Adjudicatari: TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 169.465,40 Euros
IVA: 30.503,77 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 199.969,17 Euros
Data de l'adjudicació: 28/06/2011
Document d'adjudicació (PDF de 275KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 29/06/2011
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 30/06/2011 fins a 18/07/2011

Més informació

Annex I: acord de classificació de licitadors

Segell de temps


Procediments arxivats (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic