Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Explotació i realització dels serveis complementaris d'un bar restaurant ubicat al Velòdrom Palma Arena

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma
Tipus de contracte: Administratiu especial
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: C_10/2012
Durada del contracte: 4 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 334KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 275KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 67KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2012103/mp192.pdf
Data: 19/07/2012
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/08/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 20/08/2012 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Mallorca Sport Management, S.L.
Data de l'adjudicació: 03/12/2012
Observacions: Cànon fix: 2.650¤/mensuals (IVA no inclòs) Cànon variable: 5% sobre els ingressos bruts obtinguts com a rendiment del negoci (més IVA)
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Mallorca Sport Management, S.L.
Data de formalització del contracte: 04/12/2012
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 06/12/2012
Data prevista d'acabament: 06/12/2016
Observacions: Cànon fix: 2.650¤/mensuals (IVA no inclòs) Cànon variable: 5% sobre els ingressos bruts obtinguts com a rendiments del negoci (més IVA)

Més informació

Cànon fix mensual: 2.500 ¤ (IVA exclòs) Cànon variable: 0,5% sobre els ingressos bruts obtinguts com a rendiments del negoci (IVA exclòs)

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears