Govern de les Illes Balears

Central de Contractació

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ DE L'EMPRESA COMERCIALITZADORA DEL SUBMINISTRAMENT L'ENERGIA ELECTRICA PER A LES DEPENDECIES DEL GOVERN I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Acord marc
Núm. d'expedient: CONTR 2012 5180
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 61.165.186,01 Euros
IVA: 12.844.689,06 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 74.009.875,07 Euros
Sistema de determinació del preu: UNITARIS EN VALORS I COEFICIENTS
Durada del contracte: 2 ANYS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 278KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 195KB)  
Annex I (PDF de 236KB)  
Annex II (PDF de 327KB)  
Documentació complementària (PDF de 145KB)  
Altres (PDF de 97KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 51KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-B-2013-1633.pdfhttp://
Data: 17/01/2013
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8069/seccio-v-anuncis/475http://
Data: 15/01/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414317-2012:TEXT:ES:HTML
Data: 29/12/2012
Publicat en: DOUE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/8053/seccio-v-anuncis/475
Data: 20/12/2012
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-43390
Data: 15/12/2012
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383757-2012:TEXT:ES:HTML&tabId...
Data: 05/12/2012
Publicat en: DOUE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/8035/503228/correccio-d-errades-...
Data: 17/11/2012
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-B-2012-38944.pdf
Data: 15/11/2012
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/8030/502551/anunci-de-licitacio-...
Data: 08/11/2012
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345591-2012:TEXT:ES:HTML
Data: 31/10/2012
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/02/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions:  (oferta econòmica) 20/02/2013 a les 13:45 hores
Data de proposta d'adjudicació: 26/02/2013 a les 9:45 hores

Adjudicació

Adjudicatari: ENDESA ENERGÍA S.A.U.
Data de l'adjudicació: 12/03/2013
Observacions: VEURE VALORS I COEFICIENTS APLICABLES ALS PREUS EN LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ LA QUAL S'ADJUNTA.
Document d'adjudicació (PDF de 543KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 20/03/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 13/04/2013 fins a 17/04/2013

Formalització

Adjudicatari: Endesa Energía S.A.U.
Data de formalització del contracte: 26/04/2013
Termini d'execució de contracte: 2 anys

Més informació

EN DATA 22 DE MARÇ ES VA SIGNAR RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA. AQUESTA RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS S'HA PUBLICAT EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT EN DATA 2 D'ABRIL JUNTAMENT AMB EL DOCUMENT D'ADJUDICACIÓ.

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 189KB)  
Català - Castellano
Central de Contractació:
c/ Palau Reial, 17. 07001 Palma -
Telèfon 971 784470 - Fax 971 177960 - Correu electrònic