Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Obres de substitució de la fusteria exterior del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, T.M. des Castell

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 002/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 71.881,19 Euros
IVA: 15.095,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 86.976,24 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 71.881,19 Euros
IVA: 15.095,05 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 86.976,24 Euros
Durada del contracte: Deu (10) setmanes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 825KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 719KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/03/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 25/03/2013 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/04/2013 a les 10.00 h (No pública)
Data d'obertura de proposicions: 04/04/2013 a les 10.00h a la seu de l'IBISEC obertura de la proposició econòmica

Adjudicació

Adjudicatari: INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 65.174,67 Euros
IVA: 13.686,68 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 78.861,35 Euros
Data de l'adjudicació: 16/04/2013
Document d'adjudicació (PDF de 851KB)  

Més informació

Correcció d?errades dels PCP de la licitació: Allà on diu: El projecte d'obres o document anàleg estarà disponible a la delegació territorial de Menorca de la conselleria d?Educació, Cultura i Universitats en format digital; les còpies en format paper seran a càrrec de l'interessat. Ha de dir: Des del dia de publicació de l'anunci de licitació, els licitadors interessats podran descarregar-se els PCP del perfil del contractant. El projecte d'obres o document anàleg estarà disponible a la seu de l?IBISEC en format digital; les còpies en format paper seran a càrrec de l'interessat.

Segell de temps


Procediments arxivats (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic