Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia i Competitivitat (02/05/2013 - 02/07/2015) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Millora d'eficiència energètica amb una tasa d'estalvi garantida, i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'il·luminació i altres consumidors d'energia en els edificis de la CAIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia i Competitivitat (02/05/2013 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2013/944
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 260.817,32 Euros
IVA: 54.771,64 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 315.588,96 Euros
Durada del contracte: 4 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 316KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 142KB)  
Annex I (PDF de 782KB)  
Annex II (PDF de 2983KB)  
Documentació complementària (PDF de 1297KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 55KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 64KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 72KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 62KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 62KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 81KB)  

Anunci (PDF de 80KB)  

Anunci (PDF de 606KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/06/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 11/06/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 18/06/2013
Data d'obertura de proposicions: 26/06/2013

Adjudicació

Adjudicatari: ROIG, OBRES, SERVEIS I MEDIAMBIENT, SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 217.924,76 Euros
IVA: 45.764,20 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 263.688,96 Euros
Data de l'adjudicació: 06/09/2013
Document d'adjudicació (PDF de 93KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 16/09/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/10/2013

Formalització

Adjudicatari: ROIG, OBRES, SERVEIS I MEDIAMBIENT, SA
Data de formalització del contracte: 04/10/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 217.924,76 Euros
IVA: 45.764,20 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 263.688,96 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 04/10/2013
Data prevista d'acabament: 03/10/2017

Més informació

Els informes d'auditories en català es troben en els apartats annex I, annex II i documentació complementària. Para obtener los informes de auditorías en versión castellana ir al enlace http://dgindust.caib.es/www/plecs/InformesAuditorias.zip En caso de discrepancia entre ambas versiones prevalecerá la versión en catalán. Es notifica el canvi del suplent del President de la Mesa de contractació que pasa a ser el Sr. Pedro Moyano. Cap del Departament de Contractació. ? Important: Les dades de la direcció de presentació de les ofertes que apareixen al Plec de Clàusules Administratives ha canviat. La nova adreça i persona de contacte són les següents: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. Plaça Son Castelló, 1. 07009 Palma. A l'atenció de Joan Matas Gayà. Tele`fon: 971/176160. Fax: 971/784657 Correu electrònic: jmatas@sgvep.caib.es

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -