Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de remodelació a l'EDAR de Santa Maria del Camí.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/13/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 538.994,44 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 538.994,44 Euros
Durada del contracte: sis (6) mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 196KB)  
Annex I (PDF de 4980KB)  
Annex II (PDF de 22KB)  
Documentació complementària (PDF de 26KB)  
Altres (PDF de 2375KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 99KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8182/seccio-v-anuncis/475
Data: 20/08/2013
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/09/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 16/09/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 30/10/2013 a 11:30h

Adjudicació

Adjudicatari: OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 385.381,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 385.381,00 Euros
Data de l'adjudicació: 07/11/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha de dur a terme en un termini de 20 dies naturals des de la notificació de l'adjudicació (clausula 18 del plec). Contracte regulat per les Instruccions Internes de contractació de l'Agència.

Formalització

Adjudicatari: OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN S.A.U.
Data de formalització del contracte: 02/12/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 385.381,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 385.381,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 7 MESOS
Data d'inici: 03/01/2014
Subcontractació: SI

Més informació

La data límit de presentació d'ofertes es calcularà comptant 26 dies naturals d'ençà la publicació de la present licitació en el BOIB. Un cop publicat l'anunci, es posarà en el Perfil l'accés directe al mateix, així com la data exacta de finalització per a la presentació d'ofertes. LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ASSOCIADA ES PODRÀ SOL·LICITAR VIA CORREU ELECTRÒNIC A UNA DE LES PERSONES QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ: Paula Ramis de Ayreflor (971 17 76 73) pramis@lagencia.cat Joana Pinar (97117 76 95) jpinar@lagencia.cat IMPORTANT: VEURE NOTA ACLARATÒRIA (A DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA) I VEURE INFORME IVA (A ALTRES) I MODEL OFERTA ECONOMICA IVA 0 (A ANNEX II)

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears