Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de la nova EDAR de Ferreries.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/13/10
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 3.708.547,11 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.708.547,11 Euros
Durada del contracte: setze (16) mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 198KB)  
Annex I (PDF de 5563KB)  
Annex II (PDF de 22KB)  
Documentació complementària (PDF de 26KB)  
Altres (PDF de 2395KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 112KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8182/seccio-v-anuncis/475
Data: 20/08/2013
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/09/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 16/09/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: economiques 30/10/2013 a 12h.

Adjudicació

Adjudicatari: UTE JUAN MORA S.A.-OMS SACEDE S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.447.622,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.447.622,00 Euros
Data de l'adjudicació: 07/11/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha de dur a terme en el termini de 20 dies naturals des del dia següent a la notificació de l'adjudicació. Veure clàusula 18 del plec de bases. Contracte regulat per les Instruccions Internes de contractació de l'Agencia Balear de l'aigua i de la qualitat ambiental.

Formalització

Adjudicatari: UTE JUAN MORA S.A.-OMS SACEDE S.A.U.
Data de formalització del contracte: 02/12/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.447.622,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.447.622,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 16 MESOS
Data d'inici: 15/01/2014
Subcontractació: SI

Més informació

La data límit de presentació d'ofertes es calcularà comptant 26 dies naturals d'ençà la publicació de la present licitació en el BOIB. Un cop publicat l'anunci, es posarà en el Perfil l'accés directe al mateix, així com la data exacta de finalització per a la presentació d'ofertes. LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ASSOCIADA ES PODRÀ SOL·LICITAR VIA CORREU ELECTRÒNIC A UNA DE LES PERSONES QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ: Paula Ramis de Ayreflor (971 17 76 73) pramis@lagencia.cat.Joana Pinar (97117 76 95) jpinar@lagencia.cat IMPORTANT: VEURE NOTA ACLARATÒRIA (A DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA) VEURE INFORME SOBRE L'IVA (A ALTRES) I MODEL OFERTA ECONÒMICA IVAO% (A ANNEX II) FEDER: ESTE PROYECTO VA A SER COFINANCIADO EN UN 50% POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERTAIVO 2014-2020 DE LES ILLES BALEARS

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears