Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Explotació, manteniment i conservació de la IDAM Badia de Palma i les seves instal·lacions annexes.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: EX/SE/13/13
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 3.813.068,56 Euros
IVA: 800.744,39 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.613.812,95 Euros
Durada del contracte: Dos anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 184KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 205KB)  
Annex I (PDF de 470KB)  
Annex II (PDF de 40KB)  
Documentació complementària (PDF de 594KB)  
Altres (PDF de 169KB)  
Correcció d'errades (PDF de 194KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 100KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/index.php?d=219&s=5
Data: 12/09/2013
Publicat en: BOE

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8183/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/08/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272675-2013:TEXT:ES:HTML
Data: 13/08/2013
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/10/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 02/10/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/10/2013
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 30/10/2013 a les 11h.

Adjudicació

Adjudicatari: DEGREMONT S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.859.826,59 Euros
IVA: 600.563,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 3.460.390,17 Euros
Data de l'adjudicació: 07/11/2013
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 08/11/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.

Formalització

Adjudicatari: DEGREMONT S.A.U.
Data de formalització del contracte: 27/11/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.859.826,59 Euros
IVA: 600.563,58 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 3.460.390,17 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 ANYS
Data d'inici: 27/11/2013
Data prevista d'acabament: 27/11/2015

Més informació

La visita a les instal·lacions es durà a terme el dia 12 de setembre. El punt de trobada serà a la mateixa planta, a les 9:00h. (Es recomana tornar a consultar el Perfil dies abans de la visita, per si es produís qualque canvi de dia). Es prega que confirmin la seva assistència a la visita enviant correu electrònic a: bserra@lagencia.cat. S'HA PROCEDIT A LA PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRADES I TAMBÉ A L'ACLARIMENT DE DIVERSES DUBTES (DINS L'APARTAT "ALTRES") PLANTEJADES ENTRE ELS LICITADORS INTERESSATS.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears