Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Transport de subministrament i retirada de residus al Parc Nacional Marítim Terrestre de l?arxipèlag de Cabrera.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 05/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 65.800,00 Euros
IVA: 13.818,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 79.618,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Preus unitaris per viatge
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 2982KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 506KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 199KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 241KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 189KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8185/seccio-v-anuncis/475
Data: 27/08/2013
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/09/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/2013 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 18/09/2013
Data d'obertura de proposicions: 30/09/2013
Data de proposta d'adjudicació: 30/09/2013

Adjudicació

Adjudicatari: Ona i Mar Serveis Marítims, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 65.800,00 Euros
IVA: 13.818,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 79.618,00 Euros
Data de l'adjudicació: 11/10/2013
Document d'adjudicació (PDF de 407KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 57KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 17/10/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 18/10/2013 fins a 05/11/2013

Formalització

Adjudicatari: Ona i Mar Serveis Marítims, SL
Data de formalització del contracte: 22/10/213
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 65.800,00 Euros
IVA: 13.818,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 79.618,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 12 mesos
Data d'inici: 01/11/2013
Data prevista d'acabament: 31/10/2014

Més informació

30/09/2013: Convocatòria Mesa. Obertura sobres 2 i 3. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 09:30h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma 30/09/2013: Convocatòria Mesa. Proposta adjudicació. Aquesta Mesa és de CARÀCTER PÚBLIC i tendrà lloc a les 09:40 h a la sala de juntes de les oficines de l'IBANAT, c/ Gremi Corredors, 10 1ª planta, Son Rossinyol Palma

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears