Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de reforma i ampliació del CP Llorenç Riber de Campanet (primera fase)

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 024/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 780.779,64 Euros
IVA: 124.924,74 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 905.704,38 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 468KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009011/mp16.pdf
Data: 22/01/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/02/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 17/02/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data obertura proposicions econòmiques i tècniques (26/03/2009 - 09:00h, sala de juntes 3ª planta))
Data d'obertura de proposicions: proposta tècnica i oferta econòmica (07/04/2009 - 12:00h, 3ª Planta sala de juntes)
Data de proposta d'adjudicació: 04/05/2009 - 12:00h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A
Data de l'adjudicació provisional: 05/05/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 734KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic