Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Subministrament de cuina nou CP Sencelles

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 007/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 181.487,31 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 181.487,31 Euros
Durada del contracte: 1 mes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 229KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 732KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008044/p19.pdf
Data: 01/04/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/04/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 21/04/2008
Data d'obertura de proposicions: 23/05/2008
Data de proposta d'adjudicació: 25/06/2008

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ACP EQUIPOS HOTELEROS, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic