Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER A L'EQUIPAMENT, GESTIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE TENNIS DE MANACOR)

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2014
Altres conceptes: RENDA MÍNIMA ECONÒMICA A ABONAR PER L'ADJUDICATARI, 12000 ¤ IVA EXCLÒS
Durada del contracte: DES DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE FINS EL 7 D'ABRIL DEL 2036

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 341KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 126KB)  
Annex I (PDF de 121KB)  
Documentació complementària (PDF de 128KB)  
Altres (PDF de 107KB)  
Correcció d'errades (PDF de 61KB)  
Correcció d'errades 2 (PDF de 90KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1307KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1028KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1340KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8270/532565/resolucion-del-secre...
Data: 08/02/2014
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/03/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 19/03/2014 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: 
Document d'adjudicació (PDF de 624KB)  

Adjudicatari: Barcelona Total Tennis SRL i Centre Esportiu Manacor SL (UTE)
Data de l'adjudicació: 13/06/2014
Document d'adjudicació (PDF de 624KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Barcelona Total Tennis SRL i Centre Esportiu Manacor SL (UTE)
Data de formalització del contracte: 14/07/2014
Termini d'execució de contracte: des de la posada a disposició de l'arrendatari de les instal·lacions fins al 7 de desembre de 2033
Data d'inici: 29/07/2014
Data prevista d'acabament: 07/12/2033
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 218KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 70KB)  
Adjudicacions (PDF de 130KB)  
Formalitzacions (PDF de 131KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -