Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

OBRES D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE L'EDAR DE SANT JOAN. T.M. SANT JOAN.MALLORCA.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/14/04
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 499.800,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 499.800,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 499.800,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 499.800,00 Euros
Durada del contracte: 7 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 206KB)  
Annex I (PDF de 16352KB)  
Documentació complementària (PDF de 566KB)  
Altres (PDF de 40KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 995KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8285/534657/anunci-per-a-la-lici...
Data: 13/03/2014
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 59KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/04/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 07/04/2014 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 22/07/2014 a les 9:00h

Adjudicació

Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 381.464,74 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 381.464,74 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2014
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 01/08/2014
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: cONTRACTE NO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ. lA FORMALITZACIÓ DE CONFORMITAT AMB LES INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ ÉS DE 20 DIES NATUARALS A COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENTA LA NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIIÓ
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/08/2014 fins a 21/08/2014

Formalització

Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U
Data de formalització del contracte: 21/08/2014
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 381.464,74 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 381.464,74 Euros
Termini d'execució de contracte: SET MESOS

Més informació

El termini de presentació d'ofertes s'iniciarà el dia següent de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB. La DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ d'ofertes es calcularà comptant 26 dies d'ençà la publicació de la present licitació en el BOIB. DOCUMENTACIÓ TÉCNICA: Es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a pramis@lagencia.cat (paula) o jpinar@lagencia.cat (joana) o al tf. 971177673. CONSULTES TÈCNIQUES: Persona de contacte Tomás Santa Cruz ( tsantacruz@lagencia.cat ) VISITA AL LLOC DE LES OBRES: La visita es realitzarà dimecres 26 de març a les 11:00h. Punt de trobada: EDAR de Sant Joan ALTRES: DOCUMENT AMB ELS RESULTATS PROVISIONALS DE LA OBERTURA ECONÒMICA. EN BREU ES PUBLICARÀ L'ACTA DE LA MESA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D'OFERTES

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears