Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

serveis pel disseny,desenvolupament e implantació del projecte Escaparate Turístic Intelligent (TIE) de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència de Turisme de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 032/2014
CPV: 73200000 - Servicios de consultoría en investigación y desarrollo
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.564.462,81 Euros
IVA: 328.537,19 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.893.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 394KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 624KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 31KB)  
Organisme tècnic especialitzat (PDF de 42KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=8...
Data: 08/03/2014
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/04/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 16/04/2014 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: IECISA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.199.775,00 Euros
IVA: 251.952,75 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.451.727,75 Euros
Data de l'adjudicació: 30/05/2014
Document d'adjudicació (PDF de 148KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.

Formalització

Adjudicatari: INFORMATICA EL CORTE INGLES SA (IECISA)
Data de formalització del contracte: 18/06/2014
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.199.775,00 Euros
IVA: 251.952,75 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.451.727,75 Euros

Més informació

ACLARACIÓN.PLIEGO CLÁUSULAS PARTICULARES APARTADO B.12 : ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS: El título se refiere únicamente a mejoras, dado que en los pliegos no se contemplan la posibilidad de alternativas.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Adjudicacions (PDF de 123KB)  
Formalitzacions (PDF de 123KB)  
Procediments arxivats (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears