Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de desplegament d'embarcacions per a la prevenció i neteja de les aigües de bany a les illes d'Eivissa i Formentera

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: LI/SE/14/07
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 855.000,00 Euros
IVA: 85.500,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 940.500,00 Euros
Durada del contracte: des de la firma del contracte fins 30/09/2016

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (binary/octet-stream de 686KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (binary/octet-stream de 433KB)  
Annex I (PDF de 716KB)  
Annex II (binary/octet-stream de 78KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8294/seccio-v-anuncis/475
Data: 01/04/2014
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-B-2014-11721.pdf
Data: 01/04/2014
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95264-2014:TEXT:ES:HTML
Data: 21/03/2014
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/04/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2014 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 29/04/2014
Data d'obertura de proposicions: tècniques 05/05/2014
Data d'obertura de proposicions: econòmiques: 06/05/2014, a les 14'20 hores

Adjudicació

Adjudicatari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 751.950,00 Euros
IVA: 75.195,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 827.145,00 Euros
Data de l'adjudicació: 21/05/2014
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.

Formalització

Adjudicatari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Data de formalització del contracte: 14/07/2014
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 751.950,00 Euros
IVA: 75.195,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 827.145,00 Euros
Termini d'execució de contracte: des de la firma del contracte fins al 30 de setembre de 2016
Data d'inici: 14/07/2014
Data prevista d'acabament: 30/09/2016

Més informació

Informació aclarativa a dia 10 d'abril de 2014: el serveis tècnics de litoral han informat a la mesa de contractació, d'una errada aritmetica en el plec de bases de licitació ( annex II - oferta económica ) i al punt 12 del plec de prescripcions tècniques, tal i com es desprén de l'acta de la mesa publicada a l'annex I, i per tant s'ha procedit a la seva rectificació als plecs publicats en el present perfil del contractant.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 93KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Adjudicacions (PDF de 123KB)  
Formalitzacions (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears