Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Assistència tècnica per la redacció del projecte d'execució i direcció d'obra del Nou CP de Maó

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 004/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 206.126,23 Euros
IVA: 32.980,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 239.106,43 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 315KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 61KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009029/p54.pdf
Data: 24/02/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 11/03/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data obertura oferta tècnica (20/04/2009 - 13:00h, Sala juntes 3ª planta)
Data d'obertura de proposicions: Data oferta econòmica i proposició tècnica (04/05/2009 - 13:45h)
Data de proposta d'adjudicació: 25/05/2009 - 13:30h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: UTE: JORDI&REYNES, ESTUDI ARQUITECTURA, S.C.P. - ANTONI VIDAL JORDI - ELISABET FIGUERAS FERRER
Data de l'adjudicació provisional: 26/05/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 631KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: UTE: JORDI&REYNES, ESTUDI ARQUITECTURA, S.C.P. - ANTONI VIDAL JORDI - ELISABET FIGUERAS FERRER

Més informació

Projecte Bàsic: es pot recollir a la impremta Copy Disseny, Crta. Valldemossa, 4 CP 07010 de Palma, tel. 971 20 96 00.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic