Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Assistència tècnica redacció projecte d'execució i direcció de les obres del Nou CP de Llucmajor

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 005/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 187.387,48 Euros
IVA: 29.982,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 217.369,48 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 308KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 62KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009029/mp54.pdf
Data: 24/02/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 11/03/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data obertura oferta tècnica (20/04/2009 - 13:30h, Sala juntes 3ª planta)
Data d'obertura de proposicions: Data oferta econòmica i proposició tècnica (04/05/2009 - 13:00h)
Data de proposta d'adjudicació: 25/05/2009 - 13:45h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SANTIAGO FIOL COLOMAR
Data de l'adjudicació provisional: 26/05/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 51KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SANTIAGO FIOL COLOMAR

Més informació

Projecte Bàsic: es pot recollir a la impremta Copy Disseny, Crta. Valldemossa, 4 CP 07010 de Palma, tel. 971 20 96 00.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic