Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Acord marc per a la contractació centralitzada de l'assegurança per a la cobertura dels riscs derivats de l'ús dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Acord marc
Núm. d'expedient: CC2 / 2014 AM
CPV: 66514110 - Servicios de seguros de automóviles
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 258KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 108KB)  
Annex I (PDF de 90KB)  
Annex II (PDF de 1703KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 83KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 53KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 158KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 97KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 175KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 165KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-23973
Data: 04/07/2014
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8341/542916/anunci-de-licitacio-...
Data: 03/07/2014
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221050-2014:TEXT:ES:HTML
Data: 02/07/2014
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/08/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 08/08/2014 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/09/2014
Data d'obertura de proposicions: (sobre 2) 09/09/2014 a les 09:15 hores
Data d'obertura de proposicions: (sobre 3) 16/09/2014 a les 14:15 hores

Adjudicació

Adjudicatari: Zurich Insurance PLC
Data de l'adjudicació: 01/10/2014
Document d'adjudicació (PDF de 190KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 06/10/2014
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 23/10/2014 fins a 29/10/2014

Formalització

Adjudicatari: Zurich Insurance PLC. Sucursal en España
Data de formalització del contracte: 24/10/2014
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 04/11/2014
Data prevista d'acabament: 03/11/2016

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 66KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 128KB)  
Adjudicacions (PDF de 130KB)  
Formalitzacions (PDF de 130KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears