Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM, T.M. BINISSALEM

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/14/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 4.317.551,36 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.317.551,36 Euros
Durada del contracte: 18 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 5984KB)  
Annex I (PDF de 92KB)  
Acta de la novena Mesa de Contractació (PDF de 115KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8348/543734/anunci-per-a-...
Data: 19/07/2014
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 121KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/08/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 14/08/2014 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques divendres 10/10/2014 a les 12:00h

Adjudicació

Adjudicatari: UTE SOCAMEX S.A.U.-PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.987.745,54 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.987.745,54 Euros
Data de l'adjudicació: 03/03/2015
Document d'adjudicació (PDF de 156KB)  
Ofertes presentades i valoració (PDF de 115KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 03/03/2015
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contracte NO susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Contracte subjecte a les Instruccions Internes de contractació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la qualitat ambiental. La formalització del contracte s'ha d'efectuar en el temini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació de l'adjudicació.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/03/2015 fins a 23/03/2015

Formalització

Adjudicatari: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS S.A.-SOCAMEX S.A.
Data de formalització del contracte: 18/03/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.987.745,54 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.987.745,54 Euros
Termini d'execució de contracte: 18 MESOS

Més informació

El termini de presentació d'ofertes s'iniciarà el dia següent de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB, i finalitzarà comptant 26 dies des d'aquesta data. Una vegada s'hagi publicat l'anunci al BOIB es fixarà la data al perfil del contractant. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: Es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a jpinar@lagencia.cat o al tf. 971177695 CONSULTES TÈCNIQUES: Persona de contacte Miquel Trobat Fullana (mtrobat@lagencia.cat) VISITA AL LLOC DE LES OBRES: Dia 31 de juliol de 2014 a les 12:00h a L'EDAR de Binissalem A l'annex I s'ha publicat unes aclaracions generiques relatives a les variants ACLARACIÓ: els compromisos exigits en plec de bases de licitació, tant els indicats en l'apartat 14.7 de l'esmentat plec com els relatius a l'execució de millores i/o variants, no computaran als efectes de l'extensió màxima de la documentació justificativa dels criteris no avaluables mitjançant fórmules. FEDER: ESTE PROYECTO VA A SER COFINANCIADO EN UN 50% POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERTAIVO 2014-2020 DE LES ILLES BALEARS

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 92KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 122KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears