Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte de serveis per a dotar al Govern de les Illes Balears de tota la infraestructura necessaria que permeti posar les bases d un nou model de gestió documental

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia i Competitivitat (02/05/2013 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2014 2399
CPV: 72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 379.338,85 Euros
IVA: 79.661,15 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 459.000,00 Euros
Durada del contracte: 15 mesos desde formalització

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 340KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 309KB)  
Documentació complementària (PDF de 414KB)  
Altres (PDF de 19KB)  
Correcció d'errades (PDF de 39KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 76KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 151KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 185KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 215KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 76KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 106KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 179KB)  
Acta de la setena Mesa de Contractació (PDF de 79KB)  
Acta de la vuitena Mesa de Contractació (PDF de 104KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323418-2014:TEXT:ES:HTML&src=0
Publicat en: DOUE

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-B-2014-34120.pdf
Data: 01/10/2014
Publicat en: BOE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/11/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 03/11/2014 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: RICOH España, SLU
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 316.000,00 Euros
IVA: 66.360,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 382.360,00 Euros
Data de l'adjudicació: 09/06/2015
Observacions: Modificat en data 22/06/2015 com a conseqüència de la Resolució 443/2015 del TACRC
Document d'adjudicació (PDF de 131KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.

Formalització

Adjudicatari: RICOH España, SLU
Data de formalització del contracte: 29/06/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 316.000,00 Euros
IVA: 66.360,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 382.360,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 15 mesos des de formalització
Data d'inici: 29/06/2015
Data prevista d'acabament: 29/09/2016

Més informació

IMPORTANTE: Antes de enviar las ofertas, consultar el documento de corrección de errores.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 66KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 130KB)  
Adjudicacions (PDF de 133KB)  
Formalitzacions (PDF de 134KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears