Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

CONTRACTE MIXTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU, EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ, I SERVEI D'EXPLOTACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DESSALADORA D'AIGUA DE MAR (IDAM) DE FORMENTERA I DE LES SEVES INSTAL·LACIONS ANNEXES

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: EX/SE/14/34
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 11.715.442,23 Euros
IVA: 2.460.242,87 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 14.175.685,10 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 12.823.790,91 Euros
IVA: 2.692.996,09 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 15.516.787,00 Euros
Durada del contracte: 13 ANYS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 301KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 56518KB)  
Annex I (PDF de 29KB)  
Documentació complementària (PDF de 7432KB)  
Correcció d'errades (PDF de 35KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 157KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 104KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-43560
Data: 11/12/2014
Publicat en: BOE

Accés: http://caib.es/eboibfront/ca/2014/10214/554331/anunci-per-a-la-licitac...
Data: 05/12/2014
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404595-2014:TEXT:ES:HTML
Data: 27/11/2014
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/01/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 07/01/2015 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmica 22/01/2015 a les 13:00 hores
Data de proposta d'adjudicació: 03/02/2015

Adjudicació

Adjudicatari: S.A. DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS (SADYT)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 7.352.441,00 Euros
IVA: 1.544.012,61 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.896.453,61 Euros
Data de l'adjudicació: 18/02/2015
Document d'adjudicació (PDF de 193KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 214KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 19/02/2015
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contracte susceptible de reclamació davant el Tribunal administratiu central de recursos contractuals (art. 104 llei 31/2007, de 30 d'octubre). La formalització s'ha d'efectuar a partir del termini de 15 dies hàbils des de que es tramet la notificació als licitadors, sempre que no s'hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.

Formalització

Adjudicatari: SOCIEDAD ANONIMA DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS
Data de formalització del contracte: 23/03/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 7.352.441,00 Euros
IVA: 1.544.012,61 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.896.453,61 Euros
Termini d'execució de contracte: 13 ANYS
Data d'inici: 24/03/2015
Data prevista d'acabament: 24/03/2028

Més informació

Persona de contacte (Àrea tècnica): jagarcia@lagencia.cat (tf. 647348222) Per a més informació (administrativa): maconde@lagencia.cat L'Annex IV: "personal subrogable" del PLec de bases de la licitació el podran trobar a l'Annex 1 del perfil del contractant Visita voluntària a les instal·lacions de IDAM Formentera: Dia 11 de desembre a les 11h a la IDAM. A petición de los interesados se facilitará archivo editable del presupuesto del Anteproyecto, previa solicitud por correo electronico a jagarcia@lagencia.cat El termini de presentació d'ofertes és de 45 dies a comptar des de la data d'enviament de l'anunci al DOUE (24/11/2014) (aplicada la reducció de 7 dies per aplicació de l'article 79.1 de la Llei 31/2007)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 124KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 130KB)  
Formalitzacions (PDF de 159KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears