Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I EQUIPAMENT A BORD PER AL TRANSPORT SANITARI

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 63/15
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.628.016,72 Euros
IVA: 341.883,51 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.969.900,23 Euros
Durada del contracte: 48 mesos de de la fomalització del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 359KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7119KB)  
Documentació complementària (PDF de 540KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 2297KB)  
Altres (PDF de 356KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 47KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-B-2015-25085.pdf
Data: 06/08/2015
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271501-2015:TEXT:ES:HTML
Data: 28/07/2015
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/09/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 07/09/2015 a les 14.00 h

Més informació

Para consultas de tipo técnico sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas y las ofertas técnicas, pueden enviar un correo electrónico a la dirección otic.administracion@ssib.es. 18/08/2015 Se inserta en el apartado "Documentación complementaria" nota informativa con las respuestas a las dudas sobre los pliegos del expediente. 20/08/2015 Se inserta en el apartado "Documentación complementaria" nota informativa con las respuestas a las dudas sobre los pliegos del expediente. 28/08/2015 Se inserta en el apartado "Otros" la valoración económica de la integración con el programa Séneca. 02/09/2015 Se inserta en el apartado "Documentación complementaria" nota informativa con las respuestas a las dudas sobre los pliegos del expediente. 03/09/2015 SE INSERTA RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE EN EL APARTADO "DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 2".

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 124KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears