Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Anunci de licitació del contracte per les obres d'enderroc de l'edifici existent del CEIP Mestre Pere Garau i construcció del nou CEIP 3+6 a Son Macià, TM Manacor

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 014/2015
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.707.246,12 Euros
IVA: 568.521,69 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.275.767,81 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 2.707.246,12 Euros
IVA: 568.521,69 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 3.275.767,81 Euros
Durada del contracte: 14 Mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 891KB)  
Altres (PDF de 65KB)  
Correcció d'errades (PDF de 66KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 966KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 2067KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 289KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 728KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 133KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/12/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 17/12/2015 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/01/2016 a les 11.30 h
Data d'obertura de proposicions: 01/02/2016 a les 10.00 h obertura ofertes econòmiques
Data de proposta d'adjudicació: 11/02/2016 A LES 09:15 HORES SEU IBISEC

Adjudicació

Adjudicatari: 
Document d'adjudicació (PDF de 207KB)  

Formalització

Adjudicatari: BIGAS GRUP. SLU
Data de formalització del contracte: 25/02/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.978.853,40 Euros
IVA: 415.559,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.394.412,62 Euros
Termini d'execució de contracte: 14 MESOS

Més informació

***25/11/2015: IMPORTANT*** (veure doc. de "correcció d'errades) A. CLASSIFICACIÓ: Detectada incongruència entre anunci BOIB i PCP. La classificació correcta és la de BOIB B. CD AMB PROJECTE: Detectada manca d'incorporació de la part del projecte d'instal·lacions. Ja incorporat i proporcionant CDs correctes ****IMPORTANT****ANUL·LADA MESA D'OBERTURA EN BREU AVISAREM DE LA NOVA DATA ***11/01/2016:IMPORTANT*** Modificació per esmena d'errades del document d'empreses presentades a la licitació. Veure nova llista a "ALTRES"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic