Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei per a l'organització i el desenvolupament de les activitats participatives populars, artístiques i culturals en el marc de la celebració del Dia de les Illes Balears 2016

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015 6209
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 75.000,00 Euros
IVA: 15.750,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 90.750,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 3241KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1157KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 100KB)  
Comitè d'experts (PDF de 74KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10410/573417/anunci-de-licitacio...
Data: 28/11/2015
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/12/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 14/12/2015 a les 00.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 15/12/2015 a les 11:00h
Data d'obertura de proposicions: 17/12/2015 a les 09:00 h
Data d'obertura de proposicions: 22/12/2015 a les 10:00

Formalització

Adjudicatari: Grup Trui Mallorca SL
Data de formalització del contracte: 13/01/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 74.900,00 Euros
IVA: 15.729,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 90.629,00 Euros
Termini d'execució de contracte: des de formalització fins els dos mesos següents a la Diada
Data d'inici: 13/01/2016
Data prevista d'acabament: 01/05/2016

Procediment arxivat

Motivació: FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Resolució (PDF de 700KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Formalitzacions (PDF de 123KB)  
Procediments arxivats (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears