Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), amb destinació a bar-cafeteria.

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PGD/SAP-61/15-C
CPV: 63721000 - Servicios de explotación de puertos y vías de navegación y servicios asociados
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 31.600,00 Euros
IVA: 6.636,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 38.236,00 Euros
Durada del contracte: Des del 08/04/2016 fins el 07/04/2021

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 801KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 74KB)  
Documentació complementària (PDF de 34KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1646KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 2677KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10417/seccion-v-anuncios/475
Data: 15/12/2015
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 134KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/01/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 25/01/2016 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: AJACRISAL SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 46.100,00 Euros
IVA: 9.681,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 55.781,00 Euros
Data de l'adjudicació: 09/03/2016
Document d'adjudicació (PDF de 4670KB)  

Més informació

Información respecto al contenido del sobre nº3. En el apartado "Reducción del período de concesión" (criterio evaluable mediante fórmula, pág 16 del pliego de bases) la reducción que oferten los licitadores se aplicará respecto al plazo de vigencia de la concesión (10 años), siendo la prórroga expresa de un año contemplada en los pliegos, independiente a la reducción que pueda ofertarse por los licitadores. La reducción ofertada por los licitadores deberá indicarse en años, no pudiendo ofertar reducciones del tiempo de vigencia de forma mensual. Los licitadores que deseen obtener los planos del local en formato autocad, pueden ponerse en contacto con Ports IB y se les facilitará copia de los mismos.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 122KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic