Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Anunci de licitació del contracte per a les obres de reforma de part de la coberta de l'IES Politècnic, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 001/2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 209.870,31 Euros
IVA: 44.072,77 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 253.943,08 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 209.870,31 Euros
IVA: 44.072,77 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 253.943,08 Euros
Durada del contracte: Tres (3) mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 834KB)  
Altres (PDF de 51KB)  
Correcció d'errades (PDF de 535KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1615KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 386KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1109KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 976KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10435/574956/anunci-de-licitacio...
Data: 16/01/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/02/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 11/02/2016 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/02/2016 a les 09.30
Data d'obertura de proposicions: 14/03/2016 a les 09.00 hrs
Data de proposta d'adjudicació: 04/04/2016 les 11:00h

Adjudicació

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 164.894,23 Euros
IVA: 34.627,80 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 199.522,03 Euros
Data de l'adjudicació: 08/04/2016
Document d'adjudicació (PDF de 204KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL
Data de formalització del contracte: 14/04/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 164.894,23 Euros
IVA: 34.627,80 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 199.522,03 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 29044KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 4 DEL CONTRACTE

Més informació

****IMPORTANT**** 27/01/2016. CORRECCIÓ D'ERRADES ALS PCP. Veure doc. de correcció. S'han modificat els PCP tant en castellà com en català. **** 12/02/2016**** PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres" ****IMPORTANT****ANUL·LADA MESA D'OBERTURA EN BREU AVISAREM DE LA NOVA DATA

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic