Govern de les Illes Balears

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Vigilància d'oficines del SOIB.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR/2009/4012
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 162.800,00 Euros
IVA: 26.048,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 188.848,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 176KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 61KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 43KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 47KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009078/p93.pdf
Data: 30/05/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/06/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 15/06/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/06/2009
Data d'obertura de proposicions: 26/06/2009
Data de proposta d'adjudicació: 08/07/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SL
Data de l'adjudicació provisional: 09/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 89KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 84KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 87KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD, SL

Català - Castellano
Servei de Contractació i Patrimoni:
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) -
Telèfon 971 17 66 00 - Fax  -