Govern de les Illes Balears

Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 18/2014
CPV: 45233253 - Trabajos de pavimentación de caminos peatonales
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 247.100,66 Euros
IVA: 50.685,09 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 297.785,75 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 247.100,66 Euros
IVA: 50.685,09 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 297.785,75 Euros
Durada del contracte: 75 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 456KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 13178KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 677KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 895KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1254KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2007KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10530/583405/anunci-de-licitacio...
Data: 02/08/2016
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 140KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 29/08/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 30/09/2016
Data d'obertura de proposicions: 14/10/2016
Data de proposta d'adjudicació: 18/11/2016

Adjudicació

Adjudicatari: Vías y Obras Públicas, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07053374
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 171.536,96 Euros
IVA: 34.816,71 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 206.353,67 Euros
Data de l'adjudicació: 02/12/2016
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 16
Document d'adjudicació (PDF de 1143KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 506KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 6657KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 14/12/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Vías y Obras Públicas, S.A.
Data de formalització del contracte: 21/12/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 171.536,96 Euros
IVA: 34.816,71 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 206.353,67 Euros
Termini d'execució de contracte: dos mesos i mig
Data d'inici: 16/01/2017
Data prevista d'acabament: 31/03/2017
Cessió del contracte: no
Subcontractació: no

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -