Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Implantació de CFGB de cuina i restauració a l'IES Guillem Cifre de Colonya, TM Pollença

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 021-2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 101.476,43 Euros
IVA: 21.310,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 122.786,48 Euros
Durada del contracte: 8 setmanes, en dues fases d'acord amb PCP

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 962KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 12004KB)  
Altres (PDF de 61KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 902KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1291KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 961KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10525/583128/anunci-de-licitacio...
Data: 23/07/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 05/08/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/09/2016 a les 08:30 hores (NO PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 27/09/2016 a les 08:30 hores (PÚBLICA)

Adjudicació

Adjudicatari: CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 81.025,99 Euros
IVA: 17.015,46 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 98.041,45 Euros
Data de l'adjudicació: 04/10/2016
Document d'adjudicació (PDF de 231KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Adjudicatari: SORT D'ENFORA, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 81.992,96 Euros
IVA: 17.218,52 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 99.211,48 Euros
Data de l'adjudicació: 15/12/2016
Observacions: ANUL·LADA PRIMERA ADJUDICACIÓ PER RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE DATA 01/12/16, PER MOTIUS IMPUTABLES AL CONTRACTISTA
Document d'adjudicació (PDF de 248KB)  

Formalització

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Data de formalització del contracte: 21/122016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 81.992,96 Euros
IVA: 17.218,52 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 99.211,48 Euros
Termini d'execució de contracte: 8 SETMANES, EN 2 FASES DIFERENCIADES
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 25634KB)  
Cessió del contracte: No
Subcontractació: veure contracte+ annexos

Més informació

*** NOU 11/08/2016. LLISTAT D'EMPRESES PRESENTADES. VEURE Altres *** *** NOU 26/10/2016. ADJUDICACIÓ EN PROCEDIMENT DE REVISIÓ. FORMALITZACIÓ EN SUSPENS *** *** NOU 22/11/2016. S'INFORMA DE QUE S'HA PROCEDIT A DECLARAR INVÀLIDA L'ADJUDICACIÓ EFECTUADA (RESOLUCIÓ OC 14/11/2016) PER CONCÓRRER VICI D'ANUL·LABILITAT. EN VIRTUT ART. 32 IOC IBISEC S'INICIA EL PROCEDIMENT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE NOU"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 66KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic