Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

CONTRACTE RESERVAT DEL SERVEI DE CARACTER SOCIAL PER A LA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) I ALTRES, EN LLERES QUE DISCORREN PER ZONES URBANES I TURÍSTIQUES DE LA XARXA HIDROLÒGICA DE LES ILLES BALEARS (3 LOTS)

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: TT/SE/16/27
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 157.493,95 Euros
IVA: 32.588,08 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 190.082,03 Euros
Lots: LOT 1 MALLORCA: 59.045,91¤ LOT 2 MENORCA: 49.224,02 ¤ LOT 3 EIVISSA: 49224,02 ¤
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 157.493,95 Euros
IVA: 32.588,08 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 190.082,03 Euros
Durada del contracte: 4 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 191KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2130KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 114KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10527/583027/anunci-per-a-la-lic...
Data: 28/07/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 11/08/2016 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques dimecres 7/09/2016 a les 12:15h (acte públic)

Adjudicació

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, S.L. (CISBA)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 45.173,01 Euros
IVA: 9.486,33 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 54.659,34 Euros
Data de l'adjudicació: 02/11/2016
Observacions: PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ LOT 1 (MALLORCA): 45.173,01 ¤ sense IVA (54.659,34 ¤ IVA inclòs).
Document d'adjudicació (PDF de 141KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 03/11/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: CONTRACTE SUBJECTE A LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ. LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE S'HA D'EFECTUAR EN EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS DES DEL DIA SEGÜENT DE LA NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ ALS LICITADORS.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/11/2016 fins a 23/11/2016

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, S.L. (CISBA)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 39.532,98 Euros
IVA: 8.301,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 47.834,91 Euros
Data de l'adjudicació: 02/11/2016
Observacions: PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ LOT 2:39.532,98 ¤ sense IVA (47.834,91 ¤ IVA inclòs).
Document d'adjudicació (PDF de 141KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 03/11/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: CONTRACTE SUBJECTE A LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ. LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE S'HA D'EFECTUAR EN EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS DES DEL DIA SEGÜENT DE LA NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ ALS LICITADORS.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/11/2016 fins a 23/11/2016

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, S.L. (CISBA)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 39.532,98 Euros
IVA: 8.301,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 47.834,91 Euros
Data de l'adjudicació: 02/11/2016
Observacions: PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ LOT 3: 39.532,98 ¤ sense IVA (47.834,91 ¤ IVA inclòs)
Document d'adjudicació (PDF de 141KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 03/11/2016
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: CONTRACTE SUBJECTE A LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ. LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE S'HA D'EFECTUAR EN EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS DES DEL DIA SEGÜENT DE LA NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ ALS LICITADORS.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/11/2016 fins a 23/11/2016

Formalització

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO,S .L. (CISBA)
Data de formalització del contracte: 14/11/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 45.173,01 Euros
IVA: 9.486,33 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 54.659,34 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Data d'inici: 21/11/2016
Data prevista d'acabament: 21/03/2017
Observacions: PRESSUPOST ADJUDICACIÓ LOT 1 (MALLORCA): 45.173,01 ¤ sense IVA (54.659,34 ¤ IVA inclòs).

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, S.L. (CISBA)
Data de formalització del contracte: 14/11/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 39.532,98 Euros
IVA: 8.301,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 47.834,91 Euros
Termini d'execució de contracte:  4 MESOS
Data d'inici: 21/11/2016
Data prevista d'acabament: 21/03/2017
Observacions: PRESSUPOST ADJUDICACIÓ LOT 2 - MENORCA: 39.532,98 ¤ sense IVA (47.834,91 ¤ IVA inclòs)

Adjudicatari: CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, S.L. (CISBA)
Data de formalització del contracte: 14/11/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 39.532,98 Euros
IVA: 8.301,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 47.834,91 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Data d'inici: 21/11/2016
Data prevista d'acabament: 21/03/2017
Observacions: PRESSUPOST ADJUDICACIÓ LOT 3 (EIVISSA): 39.532,98 ¤ sense IVA (47.834,91 ¤ IVA inclòs)

Més informació

CONSULTES ADMINISTRATIVES: contractacio@lagencia.cat CONSULTES TÈCNIQUES: jmorell@dgreghid.caib.es

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 92KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 93KB)  
Adjudicacions (PDF de 183KB)  
Formalitzacions (PDF de 184KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears