Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

CONTRACTE RESERVAT DEL SERVEI DE CARÀCTER SOCIAL DE TRACTAMENT PER A L'ELIMINACIÓ DE L'ESPÈCIE ARUNDO DONAX L. ( CANYA COMÚ )

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: TT/SE/16/25
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 59.838,83 Euros
IVA: 12.566,16 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 72.404,99 Euros
Durada del contracte: DES DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE FINS AL 16 DE DESEMBRE DE 2016

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 187KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1047KB)  
Annex I (PDF de 1289KB)  
Annex II (PDF de 29KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 58KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10564/seccio-v-anuncis/475
Data: 15/10/2016
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10534/seccio-v-anuncis/475
Data: 11/08/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/08/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 26/08/2016 a les 13.30 h

Més informació

EL TERMINI DE LICITACIÓ, DE 15 DIES NATURALS, S'INICIARÀ EL DIA SEGÜENT DE LA PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI AL BOIB. L'ANUNCI S'HA PUBLICAT DIA 11 D'AGOST DE 2016 I EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINALITZA DIA 26 D'AGOST DE 2016 FINS A LES 13:30 HORES CONSULTES ADMINISTRATIVES: contratacio@lagencia.cat CONSULTES TÈCNIQUES: jmorell@dgreghid.caib.es EN DATA 6 D'OCTUBRE DE 2016, EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL VA ACORDAR DECLARAR DESERTA LA PRESENT LICITACIÓ. EL CERTIFICAT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ESTA PUBLICADA EN L'ANNEX I D'AQUEST PERFIL

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Procediments arxivats (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears