Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Supressió de barreres arquitectòniques al CEIP Son Ferrer, TM Calvià

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 022-2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 85.643,94 Euros
IVA: 17.985,23 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 103.629,17 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 964KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7298KB)  
Altres (PDF de 64KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1025KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1007KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 985KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 962KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1010KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10537/584231/anunci-de-licitacio...
Data: 18/08/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/09/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 21/09/2016 no pública
Data d'obertura de proposicions: 18/10/2016 A LES 08:30 HORES. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 11/11/2016, a les 12:25 HORES. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 74.938,45 Euros
IVA: 15.737,07 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 90.675,52 Euros
Data de l'adjudicació: 18/11/2016
Document d'adjudicació (PDF de 235KB)  

Formalització

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA SL
Data de formalització del contracte: 28/11/2016
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 74.938,45 Euros
IVA: 15.737,07 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 90.675,52 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 27999KB)  

Més informació

***14/09/2016 NOU **** Publicació empreses presentades. Veure"Altres" *** 15/09/2016 NOU*** Mesa anul·lada al no haver arribat la totalitat de les ofertes remeses per correu. *** 27/09/2016 NOU *** Mesa no pública de revisió d'esmenes a la documentació general. *** 26/10/2016 NOU *** En procés revisió VAD

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 97KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic