Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Projecte de modernització d'enllumenat públic de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 30/2014
CPV: 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 113.181,39 Euros
IVA: 23.474,13 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 136.655,52 Euros
Durada del contracte: 70 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 18180KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 9612KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 660KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1033KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 369KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1633KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10563/586174/anunci-de-licitacio...
Data: 18/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 14/11/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 22/11/2016
Data d'obertura de proposicions: 28/11/2016
Data de proposta d'adjudicació: 14/02/2017

Adjudicació

Adjudicatari: Riemar Projectes i Instal·lacions, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B-17798521
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 92.572,40 Euros
IVA: 19.146,24 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 111.718,64 Euros
Data de l'adjudicació: 20/03/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 10
Document d'adjudicació (PDF de 1001KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 4202KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 24/03/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Riemar Projectes i Instal·lacions, S.L.
Data de formalització del contracte: 29/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 92.572,40 Euros
IVA: 19.146,24 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 111.718,64 Euros
Termini d'execució de contracte: 50 dies hàbils
Cessió del contracte: no
Subcontractació: no

Més informació

En data 9 de maig de 2017 l'Ajuntament de Ses Salines acordà nomenar la Sra. María Inés Burguera Burguera coordinadora de seguretat i salut.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 124KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears