Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució de les obres de millora d'accessibilitat al CEIP Gènova, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 024-2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 174.566,72 Euros
IVA: 36.659,01 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 211.225,73 Euros
Durada del contracte: 3 mesos, d'acord amb les particularitats indicades als PCP

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 698KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 74408KB)  
Altres (PDF de 65KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1266KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 615KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 948KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 972KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 722KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10561/586053/licitacio-del-contr...
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 07/11/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/11/2016 a les 9:15 hores (NO PUBLICA)
Data d'obertura de proposicions: ESMENES - 24/11/2016 a les 9:30 hores (NO PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 01/12/2016 a les 9:30 hores (PÜBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 15/12/2016 a les 08:40 hrs. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: SORT D'ENFORA, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 144.537,93 Euros
IVA: 30.352,97 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 174.890,90 Euros
Data de l'adjudicació: 12/01/2017
Document d'adjudicació (PDF de 254KB)  

Formalització

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Data de formalització del contracte: 16/01/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 144.537,93 Euros
IVA: 30.352,97 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 174.890,90 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 mesos, d'acord amb les particularitats indicades als PCP
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 27641KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU 07/11/2016. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 68KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic