Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Anunci de licitació del contracte privat d'assegurança de responsabilitat civil del personal docent dels centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 4455
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 32.745,21 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 32.745,21 Euros
Altres conceptes: IVA exempt d'acord amb l'article 20.1.16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 32.745,21 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 32.745,21 Euros
Sistema de determinació del preu: a tant alçat
Durada del contracte: 6 de novembre de 2016, o des de la signatura del contracte, fins dia 31 d'agost de 2018

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 394KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 64KB)  
Altres (PDF de 158KB)  
Correcció d'errades (PDF de 109KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 70KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 135KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 191KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 149KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 156KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10562/seccio-v-anuncis/475
Data: 13/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/10/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2016 a les 14.00 h

Més informació

El concepte " capital sol·licitat" que apareix a la clàusula setena del Plec de prescripcions tècniques, equival al concepte " límit de responsabilitat civil d'indemnització anual i per sinistre" de la clàusula cinquena del mateix plec. Per tant, la quantia correcta que ha de constar a la clàusula setena del plec de prescripcions tècniques és de 1.200.000,00¤ i no la quantia de 601.012,10¤.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 93KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Procediments arxivats (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears