Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Disseny gràfic d'imatges (infografies) dinàmiques i estàtiques per difondre en els perfils socials del Govern

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 5174
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 22.500,00 Euros
IVA: 4.725,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 27.225,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 225,00 Euros
IVA: 47,25 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 272,25 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu peça gràfica
Durada del contracte: 12 m

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 13177KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 912KB)  
Altres (PDF de 105KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 423KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1558KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 358KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 828KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 422KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 692KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10567/seccio-v-anuncis/475
Data: 27/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 21/11/2016 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 23/11/2016 10:00
Data d'obertura de proposicions: 28/11/2016 10:00
Data d'obertura de proposicions: 09/12/2016 13:00
Data de proposta d'adjudicació: 13/12/2016

Adjudicació

Adjudicatari: Gestión Ocho, SC
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 22.500,00 Euros
IVA: 4.725,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 27.225,00 Euros
Data de l'adjudicació: 12/01/2017
Document d'adjudicació (PDF de 912KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 141KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 18/01/2017 fins a 31/01/2017

Formalització

Adjudicatari: Gestion Ocho, SC
Data de formalització del contracte: 24/01/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 22.500,00 Euros
IVA: 4.725,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 27.225,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 12 mesos
Data d'inici: 01/02/2017
Data prevista d'acabament: 31/01/2018

Més informació

IMPORTANT: Advertida discrepància entre la versió catalana i la castellana de l'anunci de licitació i el PCAP pel que fa al TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES. S'entén que aquest és de 16è DIES HÀBILS comptadors des del següent al de la publicació de l'anunci al BOIB, per la qual cosa EL TERMINI finalitza el dia 21 de novembre de 2016 TOTES LES CONSULTES QUE FACIS ELS LICITADORS SERAN RESPOSTES A L'ARXIU ANOMENAT ALTRES

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 59KB)  
Contractes programats (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 130KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears