Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució d'obres de millora d'accessiblitat al CEIP Jafudà Cresques, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 027-2016
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 139.501,06 Euros
IVA: 29.295,22 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 168.796,28 Euros
Durada del contracte: 4 mesos, amb les particularitats cl. 19 PCP

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 706KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 21295KB)  
Altres (PDF de 64KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 914KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 740KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 954KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 937KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 698KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10570/586820/anunci-de-licitacio...
Data: 29/10/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 24/11/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 01/12/2016 a les 10:00 hores (NO PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 15/12/2016 A LES 08:45 PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 12/01/2017 A LES 08:45. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 118.436,40 Euros
IVA: 24.871,65 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 143.308,05 Euros
Data de l'adjudicació: 26/01/2017
Document d'adjudicació (PDF de 226KB)  

Formalització

Adjudicatari: SORT D'ENFORA SL
Data de formalització del contracte: 02/02/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 118.436,40 Euros
IVA: 24.871,65 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 143.308,05 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 mesos, amb les particularitats cl. 19 PCP
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 28094KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 contracte

Més informació

***NOU 24/11/2016. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 97KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic