Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Millora d'accessibilitat del CEIP Jaume I, Palmanova, TM Calvià

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 031-2016
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 105.832,86 Euros
IVA: 22.224,90 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 128.057,76 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 701KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 15832KB)  
Altres (PDF de 64KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 918KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 643KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 976KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1032KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 987KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 982KB)  
Acta de la setena Mesa de Contractació (PDF de 998KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10575/587394/anunci-de-licitacio...
Data: 12/11/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/12/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 09/12/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions: 26/01/2017 a les 9:45h.-Ofertes econòmiques (PÚBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 23/02/2017, 08:30hrs. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ SAU
Identificador (NIF/NIE/Passaport):  A07045248
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 90.667,01 Euros
IVA: 19.040,07 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 109.707,08 Euros
Data de l'adjudicació: 10/03/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Document d'adjudicació (PDF de 235KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 13/03/2017 fins a 20/03/2017

Formalització

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ SAU
Data de formalització del contracte: 14/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 90.667,01 Euros
IVA: 19.040,07 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 109.707,08 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 mesos amb les particularitats cl. 19 PCP
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 27570KB)  
Cessió del contracte: No es permet
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU 09/12/2016. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "Altres" ***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 68KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 130KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic