Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reparació de coberta i baixants (deficiències ITE) de l'Escola Superior de Disseny, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 030-2016
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 368.405,90 Euros
IVA: 77.365,24 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 445.771,14 Euros
Durada del contracte: 5 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 704KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 38349KB)  
Altres (PDF de 64KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 979KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 886KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1001KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 741KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 998KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10575/587395/anunci-de-licitacio...
Data: 12/11/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/12/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 09/12/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions: 26/01/2017 a les 9:30h.-Ofertes econòmiques (PÚBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 09/02/2017 a les 09:20. Pública

Adjudicació

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57063232
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 306.513,71 Euros
IVA: 64.367,88 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 370.881,59 Euros
Data de l'adjudicació: 23/02/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 10
Document d'adjudicació (PDF de 238KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 27/02/2017 fins a 06/02/2017

Formalització

Adjudicatari: FINQUES LA TRAPA SL
Data de formalització del contracte: 02/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 306.513,71 Euros
IVA: 64.367,88 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 370.881,59 Euros
Termini d'execució de contracte: 5 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 28248KB)  
Cessió del contracte: NO ES PERMET
Subcontractació: VEURE ANNEX 1 CONTRACTE

Més informació

***NOU 09/12/2016. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "Altres" ***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 68KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic