Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte administratiu especial de la gestió i explotació del bar restaurant del Velòdrom Palma Arena i de la instal·lació, gestió i explotació de màquines de subministrament d'aliments i begudes

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma
Tipus de contracte: Administratiu especial
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 04/2016
Altres conceptes: Contracte sense despesa per a l'Administració
Lots: Lot 1. Gestió i explotació del bar restaurant del Velòdrom Palma Arena Lot 2. Instal·lació, gestió i explotació de les màquines de subministrament d'aliments i begudes.
Cànon per a l'Administració: 0,00
Lot 1. Cànon mínim mensual: 1.000 ¤ (IVA exclòs) Lot 2. Cànon mínim anual: 720 ¤ (IVA exclòs)
Durada del contracte: quatre anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 758KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 655KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 1385KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1808KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 3543KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10575/587284/anunci-de-licitacio...
Data: 12/11/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 30/11/2016 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Comasa SL
Cànon: 40.800,00 Euros
Data de l'adjudicació: 18/01/2017
Observacions: LOT 2. Instal·lació, gestió i explotació de màquines de subministrament d'aliments i begudes. *Cànon anual: 10.200 ¤ (imposts no inclosos)
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 533KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 25/01/2017 fins a 07/02/2017

Adjudicatari: Oredarav 2012 SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57781312
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Cànon: 1.350,00 Euros
Data de l'adjudicació: 06/02/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4
Lot: 1
Observacions: Lot 1. Gestió i explotació del bar restaurant del Velòdrom Palma Arena Cànon mensual: 1.350 ¤ (imposts no inclosos)
Document d'adjudicació (PDF de 1332KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 21/02/2017 fins a 14/03/2017

Formalització

Adjudicatari: Comasa SL
Data de formalització del contracte: 14/02/2017
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 14/02/2017
Data prevista d'acabament: 14/02/2021
Observacions: LOT 2. Instal·lació, gestió i explotació de màquines de subministrament d'aliment i begudes. Cànon anual: 10.200 ¤ (imposts no inclosos)

Adjudicatari: Oredarav 2012 SL
Data de formalització del contracte: 28/02/2017
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 28/02/2017
Data prevista d'acabament: 28/02/2021
Observacions: Lot 1.Gestió i explotació del bar restaurant del Velòdrom Palma Arena. Cànon mensual: 1.350 euros, imposts no inclosos.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Adjudicacions (PDF de 124KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears