Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució d'obres de substitució de fusteries exteriors i reparacions interios a l'edifici de l'Escola d'Arts de Menora i seu de la delegació territorial d'Educació, TM Maó

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 032-2016
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 133.726,72 Euros
IVA: 28.082,61 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 161.809,33 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 702KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 6601KB)  
Altres (PDF de 64KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1030KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1063KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2015KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 754KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 990KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10581/588050/anunci-de-licitacio...
Data: 26/11/2016
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/12/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 22/12/2016 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions: 26/01/2017 a les 10:00h.-Ofertes econòmiques (PÚBLICA)
Data de proposta d'adjudicació: 09/02/2017, a les 09:10. Pública

Adjudicació

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B30850838
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 111.900,00 Euros
IVA: 23.499,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 135.399,00 Euros
Data de l'adjudicació: 16/02/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Document d'adjudicació (PDF de 245KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 22/02/2017 fins a 28/02/2017

Formalització

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Data de formalització del contracte: 02/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 111.900,00 Euros
IVA: 23.499,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 135.399,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 28595KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1 CONTRACTE

Més informació

***NOU 27/12/2016/ PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 67KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic