Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Arrendament amb opció de compra embarcació i prestació de serveis

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 20/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 689.655,17 Euros
IVA: 110.344,83 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 800.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 341KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 113KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2008/08/29/seccion5A.php#00015
Data: 29/08/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008119/p12.pdf
Data: 26/08/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&Template=TED/N_one_res...
Data: 14/08/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 22/09/2008 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ES DECLARA DESERT
Observacions: L'òrgan de contractació ha acordat declarar desert el procediment, l'esmentat acord es troba al document d'adjudicació provisional
Document d'adjudicació provisional (PDF de 115KB)  

Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic