Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de millora d'accessibilitat del CEIP Can Misses, TM Eivissa

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 033-2016
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 131.823,27 Euros
IVA: 27.682,89 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 159.506,16 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 937KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 12780KB)  
Altres (PDF de 190KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 644KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1026KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1327KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1002KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 4891KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 1094KB)  
Acta de la setena Mesa de Contractació (PDF de 700KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10600/589615/anunci-de-licitacio...
Data: 10/01/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 06/02/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/02/2017 a les 9:30 hores (NO PÚBLICA)
Data d'obertura de proposicions: 16/02/2017 A LES 08:45 PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 09/03/2017. 09:55 hrs. PUBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57550816
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 111.000,00 Euros
IVA: 23.310,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 134.310,00 Euros
Data de l'adjudicació: 06/04/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 6
Document d'adjudicació (PDF de 241KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 07/04/2017 fins a 12/04/2017

Formalització

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data de formalització del contracte: 18/04/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 111.000,00 Euros
IVA: 23.310,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 134.310,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 33551KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU 06/02/2017 Publicació empreses presentades. Veure "Altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 130KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic